Föreläsningar/Kurser

 

 

Vi skräddarsyr utbildningar, kurser och föreläsningar efter behov. Vi välkomnar förslag på ytterligare teman.

– Förutsättningar för trygg anknytning

Anknytningsprocessen är ett samspel mellan två eller flera parter och är ett uttryck för vår relationshistoria med viktiga personer. Det krävs av adoptivföräldrar lyhördhet och känslomässig närvaro i tillräcklig hög grad för att uppfatta barnets signaler och agera. Barnet i sin tur är präglad av sin tidigaste omvårdnad som sannolikt inte är biologiska föräldrar. Det är en utmaning för både barnet och föräldrarna att bygga upp en trygg relation till varandra.

– Tydlig gränssättning

Att bilda familj genom adoption är en social konstruktion som omstrukturerar av naturen biologiskt givna gränser. Omkonstruering av dessa grundläggande tillstånd kan bidra till att adoptivföräldrars upplevelse av vad som är rimlig gränssättning gentemot barnet kan vara svårt att bedöma.

– Adopterades dubbla etniska identitet

Adopterade som lever i en majoritetskultur utvecklar coping strategier för att hantera den inre konflikten av att känna sig som svensk men inte ser ut som sådan. Det är viktigt att man kan hjälpa adopterade att utveckla en identitet som inkluderar båda delar, att känna sig som svensk och accepterandet av ursprungsetniciteten.

 

 

 

– Adopterade och deras syskon, biologiskt barn till adoptivföräldrar

Att växa upp i en familj med syskon som är biologiskt barn till adoptivföräldrar påverkar på olika sätt adopterades självbild och självkänsla. Medvetenheten om dess betydelse för adopterade är viktigt för alla som ingår i dess umgängeskrets men speciellt för adoptivföräldrar.

– Obearbetad sorg hos adoptivföräldrar och dess påverkan på anknytningen till barnet

Obearbetad sorg kring ofrivillig barnlöshet hos adoptivföräldrar är en riskfaktor i anknytningsprocessen. Det är viktigt att medvetandegöra och bearbeta sorgen, och vända det till inre styrka och tillgång i föräldraskapet.

– Sökandet efter sitt ursprung och biologiska rötter

Det är viktigt att skilja mellan sökandet efter ursprungs kulturen och sökandet efter biologiska föräldrar, även om det ibland går hand i hand. Det är i grunder två olika processer som kräver olika mycket av mentala processer hos adopterade och deras föräldrar.

Anmäl dig här